Skontaktuj się z naszym biurem: 794 444 444
Wypożyczalnia samochodów
dostawczych i busów
Rozsądne ceny na każdą kieszeń - u nas znajdziesz samochód odpowiadający Twojemu budżetowi.

Regulamin

REGULAMIN NAJMU POJAZDU
 
Regulamin określa prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego: ABR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164345, NIP: 635-173-49-72, REGON: 240-309-585, kapitał zakładowy w wysokości 700.000,00 zł, o adresie poczty elektronicznej info@wynajmijbusa.eu, w zakresie wynajmu pojazdów, zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.
 
Regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdu zawartej przez stronę internetową: www.wynamijbusa.eu
 
Zawarcie umowy najmu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu, dostępnego dla Najemcy pod adresem elektronicznym: www.wynajmijbusa.eu/regulamin.html. Najemca potwierdza akceptację regulaminu stosownym oświadczeniem na formularzu umowy najmu.
 
§ 1.
1.       Wynajmujący zobowiązany jest oddać Najemcy do używania pojazd zgodny z zawartą umowną najmu, zwany pojazdem, a Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu cenę.
2.       Wynajmujący, poprzez zawarcie umowy najmu oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu oraz że nie jest on obciążony żadnym prawem osób trzecich w sposób uniemożliwiający ani utrudniający używanie pojazdu zgodnie z regulaminem lub umową najmu.
3.       Najemca, poprzez zawarcie umowy najmu oświadcza, iż ukończył dwudziesty trzeci rok życia, przynajmniej od roku posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem oraz że nie jest pozbawiony tych uprawnień mocą orzeczenia kompetentnego organu ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do ich utraty.
 
§ 2.
1.       Najemca zobowiązany jest okazać Wynajmującemu dokument tożsamości oraz NIP i REGON, jeżeli je posiada.
2.       Najemca podczas okazania, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest oświadczyć, iż dane określone w ust. 1 są zgodne z prawdą oraz że wyraża zgodę na skserowanie swojego dokumentu tożsamości.
3.       Najemca poprzez odbiór pojazdu oświadcza, iż pojazd został mu wydany w stanie dobrym, czystym i umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.
4.       Strony przed wydaniem pojazdu sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu.
 
§ 3.
1.       Najemca zobowiązany jest do:
a)       korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami prawidłowej gospodarki oraz regulaminu i umowy najmu,
b)      niepozostawiania w pojeździe dokumentów,
c)       dbać o stan techniczny pojazdu, dokonywać obsługi dziennej, uzupełniać paliwo, adblue, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, a także dokonywać napraw uszkodzonych kół,
d)      zapoznania się z terminem ważności polisy ubezpieczeniowej dołączonej do dowodu rejestracyjnego pojazdu i w razie konieczności odpowiednio wcześniej żądać od wynajmującego jej aktualizacji,
e)       niezwłocznego powiadamiania Wynajmującego o awarii pojazdu,
f)       ponoszenia wszelkich kosztów powstałych w wyniku eksploatacji pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępniania pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnych lub niedozwolonych i innych podobnych,
g)      pokrycia w całości zmniejszenia odszkodowania w sytuacji, w której przy badaniu szkody zostanie stwierdzone, iż kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość,
h)      niemycia pojazdu w myjniach mechanicznych oraz nieczyszczenia i nienabłyszczania kokpitu środkami chemicznymi,
i)        pozostawiania, w przypadku dłuższego postoju, pojazdu na parkingu strzeżonym lub w miejscu uniemożliwiającym kradzież lub uszkodzenie pojazdu,
j)        niepalenia tytoniu w pojeździe,
k)      nie używać pojazdu w celu holowania innych pojazdów
l)        wydania pojazdu Wynajmującemu w dniu ustania stosunku najmu.
2.       Po uprzednim uzyskaniu odrębnej, pisemnej zgody Wynajmującego, na jej warunkach i w jej zakresie Najemca ma prawo:
a)       dokonać w pojeździe zmian i napraw,
b)      użytkować pojazd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
c)       oddać pojazd do używania bądź w podnajem osobie trzeciej.
 
§ 4.
1.       W przypadku uszkodzenie, zniszczenia bądź kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązany jest zapłacić w terminie czternastu dni od dnia wezwania przez Wynajmującego pozostałą kwotę odszkodowania, obejmującego także utratę wartości rynkowej samochodu na skutek szkody.
2.       W przypadku uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest ponieść koszty udziału własnego w szkodzie do kwoty 5000 zł.
3.       W przypadku, gdy pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu, Najemca zobowiązany jest zawiadomić na miejscu zdarzenia policję, w celu sporządzenia stosownego protokołu dotyczącego okoliczności zajścia zdarzenia i jego świadkach, a następnie przekazać wszelkie dotyczące zdarzenia informacje Wynajmującemu.
 
§ 5.
1.       Zawarcie umowy najmu nastąpi poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.wynajmijbusa.eu.
2.       Potwierdzenie zawarcia umowy nastąpi poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Najemcę na formularzu informacji o potwierdzeniu zawarcia umowy, jej podsumowaniu, określeniu ceny, akceptacji regulaminu oraz dacie trwania umowy.
3.       Najemca zobowiązuje się po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2 uiścić poprzez płatność online (www.payu.pl) cenę określoną w umowie najmu w wysokości:
a)       100% - pomniejszoną o rabat ustalony przez Wynajmującego;
b)      30% - pozostałą część ceny uiścić gotówką w siedzibie Wynajmującego przy odbiorze pojazdu.
4.       Przy odbiorze pojazdu Najemca wpłaci w siedzibie Wynajmującego kaucję w wysokości 1000 zł.
5.       Wynajmujący ma prawo potrącać z kaucji wszelkie należności wynikające z umowy najmu, które nie zostały przez Najemcę terminowo uiszczone, o czym Wynajmujący poinformuje Najemcę na piśmie.
6.      Po ustaniu stosunku najmu i rozliczeniu wszelkich zobowiązań pomiędzy stronami kaucja podlega zwrotowi.
 
§ 6.
1.       W razie naruszenia przez Najemcę postanowień § 3 i § 4, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.
2.       Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy najmu. Zwrot pojazdu nastąpi na uzgodnionej z Wynajmującym stacji benzynowej, na której pojazd zostanie zatankowany do pełna na koszt Najemcy.
3.       W sytuacji, w której Najemca opóźnia się z wykonaniem obowiązku określonego w ust. 2, Wynajmującemu należy się za każdy dzień bezumownego korzystania z pojazdu 600 zł.
 
§ 7.
1.       Najemca zobowiązuje się nie przejechać pojazdem więcej niż 200 km na dobę.
2.       W sytuacji, w której uczestnik przekroczy określony w ust. 1 limit, obowiązany jest zapłacić 0.60 zł netto za każdy przejechany ponad limit kilometr.
 
§ 8.
Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, najemcy jako konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 
§ 9.
1.       Wynajmujący ma prawo nałożyć na Najemcę karę umowną:
a)       100 zł – za uszkodzenie bądź utratę kołpaka,
b)      500 zł – za palenie w pojeździe,
c)       500 zł - za uszkodzenie bądź utratę pilota do alarmu lub panelu radia,
d)      500 zł – za zwrot brudnego pojazdu,
e)       1000 zł – za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami prawidłowej gospodarki oraz regulaminem i umową najmu,
f)       1000 zł - za utratę kluczyka, dokumentów pojazdu, polisy ubezpieczeniowej lub tablicy rejestracyjnej,
g)      3000 zł – za spowodowanie szkody komunikacyjnej
h)      3000 zł - za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy,
i)        5000 zł – za naruszenie postanowień § 3 ust. 2,
j)        1000 zł – za wymianę jakiejkolwiek części zamiennej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
2.       Zastrzeżenie kar umownych w ust. 1 nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego nałożone kary umowne na zasadach ogólnych.
 
§ 10.
1.       W przypadku stwierdzenia niezgodności pojazdu z umową najmu Najemca ma prawo zgłosić reklamację Wynajmującemu w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@wynajmijbusa.eu w ciągu 30 dni od wygaśnięcia umowy.
2.       Wynajmujący rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
3.       W przypadku, w którym Wynajmujący rozpatrzy reklamację negatywnie, szczegółowo uzasadni swoją decyzję.
 
§ 11.
1.       Najemca wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy najmu.
2.       Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Najemca przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący, tj. ABR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164345, NIP: 635-173-49-72, REGON: 240-309-585.
3.       Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy najmu w tym uiszczenia płatności i nie będą udostępniane osobom trzecim.
4.       Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.       Podanie Wynajmującemu danych osobowych jest dobrowolne.
 
§ 12.
1.       W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie ani w umowie najmu zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
2.       Wszelkie spory pomiędzy Wynajmującym a Najemcą rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 
Pobierz regulamin promocji "Bus za 1 zł"